STORITVE

Vrednotenje izvajamo v skladu z mednarodnimi in slovenskimi pravili ocenjevanja vrednosti (Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti) ter etičnim kodeksom ocenjevanja vrednosti.

Vrednotenje izvajamo za namene:

 • nakupi in prodaje podjetij,
 • prevzemi iz združitve,
 • davki,
 • računovodsko poročanje,
 • dedovanje,
 • ločitve zakonskih zvez,
 • finančno in poslovno prestrukturiranje,
 • dokapitalizacija,
 • izključitev manjšinskih delničarjev,
 • izstopi družbenikov,
 • premoženjsko načrtovanje,
 • pridobitev novega financiranja,
 • stečaji in likvidacije.

V okviru vrednotenja podjetja zagotovimo tudi vrednotenje nepremičnin ter strojev in opreme.

Glavne skupine določljivih neopredmetenih sredstev so povezane:

 • s trženjem (blagovne znamke, trgovska imena, imena internetnih domen … ),
 • s kupci ali dobavitelji (lista kupcev, licenčne pogodbe, pogodbe o oglaševanju … ),
 • s tehnologijo (patenti in zaščiteni modeli, formule ali recepti, računalniška programska oprema, model ali posebna vrsta izdelka … ),
 • z umetnostjo (igre, knjige, časopisi, filmi, televizija, glasba, fotografije, slike, risbe … ).

Vrednotenje neopredmetenih sredstev izvedemo za naslednje namene:

 • nakup ali prodaja,
 • davki,
 • računovodsko poročanje.

Finančno svetovanje izvajamo na naslednjih področjih:Optimalne strukture kapitala in vzdržne ravni dolga

 • Pomagamo vam pri izračunu optimalne strukture kapitala in ugotavljanja vzdržne ravni dolga.
 • Na podlagi izračunov pripravimo ciljno strukturo in svetujemo pri pogajanjih s posojilodajalci.

Projektno financiranje infrastrukturnih projektov

 • Projektno financiranje je dolgoročno financiranje infrastrukturnih projektov in industrijskih projektov, ki temeljijo na pričakovanem denarnem toku projekta. Navadno vključuje tako lastniško investiranje t.i. sponzorjev kot sindicirana posojila bank in drugih finančnih institucij. Financiranje je zavarovano s sredstvi projekta in s denarnim tokom, ki izvira iz projekta.
 • V okviru projektnega financiranja pripravimo poslovni načrt, načrt denarnih tokov, sodelujemo pri pogajanjih z bankami.

Svetovanje pri financiranju podjetij

 • Svetovanje pri financiranju z dolgom in lastniškim kapitalom

Svetovanje javnim podjetjem, ki morajo pri zadolževanju v skladu z veljavno zakonodajo najeti neodvisnega finančnega svetovalca.

Svetujemo pri poslovnem in finančnem prestrukturiranju podjetja na podlagi izvedene analize poslovanja in ugotavljanja prvih znakov, ki zahtevajo spremembe v podjetju.

Skrbni pregled je postopek pridobivanja, preverjanja in analitične obdelave podatkov o poslovno finančnih procesih, z namenom, da:

 • omogočimo podrobnejši vpogled in razumevanje poslovnih procesov družbe,
 • zagotovimo identifikacijo ključnih finančnih, operativnih in poslovnih tveganj in s tem lažjo presojo o primernosti nakupne cene.

Pregled izvedemo za namen odločitve posojilodajalca o financiranju podjetja.


Pripravljamo dolgoročne projekcije denarnih tokov s prikazom realne možnosti servisiranja dolga.

Za vas izdelamo dokument, ki ga potrebujete v različnih razvojnih fazah podjetja:

 • ob ustanovitvi pri iskanju zagonskega kapitala,
 • ob financiranju posameznih investicij,
 • ob prijavi na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev,
 • ob pripravi poslovnih načrtov ob upoštevanju Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
 • Izvajanje postopkov pri prodaji oz. nakupu podjetja.
 • Izvajanje skrbnih pregledov v imenu investitorjev.
 • Komunikacija s potencialnimi investitorji.
 • Finančno svetovanje pri oblikovanju transakcijske cene.
 • Priprava "Fairness opinion" v transakcijskih postopkih.

Priprava izvedenskih mnenj v sodnih sporih in izvensodnih poravnavah za področje financ in vrednotenja podjetij.

Ocena škode v obliki navadne škode in izgubljenega dobička.

Finančno svetovanje na področju financiranja:

 • infrastrukturnih projektov,
 • nepremičninskih projektov,
 • hotelskih podjetij.

Storitve zajemajo:

 • načrtovanje denarnih tokov,
 • izdelava finančnih konstrukcij,
 • izdelava investicijskih (poslovnih načrtov),
 • spremljava ustreznosti financiranja infrastrukturnih projektov,
 • monitoring upravičene uporabe sredstev projektnega podjetja.

Premoženjsko načrtovanje zajema vrednotenje podjetja, davčno in pravno svetovanje. Storitev je posebej uporabna pri prestrukturiranju podjetij, lastniških spremembah v podjetju in v procesu predaje družinskih podjetij na mlajše generacije.


Pri premoženjskem načrtovanju najprej izdelamo oceno vrednosti podjetja. V procesu ocenjevanja zberemo vse pomembne podatke o podjetju in naredimo finančno analizo, pri čemer dodobra spoznamo podjetje in njegovo delovanje. Na podlagi vpogleda v podjetje, vam lahko po opravljeni oceni vrednosti svetujemo pri davčni optimizaciji poslovanja ali pa vam predstavimo možne načine izvedbe sprememb v podjetju (prenos lastništva, zamenjava ključnih kadrov, prestrukturiranje,…).


Na podlagi predstavljenih davčnih in pravnih rešitev lahko izberete možnost, ki je za vaše podjetje najoptimalnejša. S tem si boste zagotovili optimalno delovanje podjetja v prihodnosti in zadovoljne lastnike, ki so davčno optimizirali svoje premoženje.

Za vaše podjetje vodimo celoten postopek priprave dokumentacije in prijave na javne razpise, ki jih razpisujejo:

 • slovenski podjetniški slad,
 • slovenske banke,
 • Ekosklad,
 • slovenski regionalno razvojni sklad,
 • ministrstrstva,
 • evropski kohezijski skladi,
 • razpisi na podlagi Slovenske strategije pametne specializacije, ki predstavlja osnovo za izvedbo razvojnih naložb v Sloveniji v obdobju 2016 – 2018,
 • drugi razpisi.

SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

Sodelujemo z vodilnimi strokovnjaki na pravnem, računovodskem, davčnem in trženjskem področju ter na področju informacijske tehnologije.
Podjetjem nudimo celovito rešitev pri poslovnem prestrukturiranja, analiziramo tveganja in predlagamo rešitve za optimalno poslovanje vašega podjetja.
Svetujemo pri pogajanjih z bankami pri pridobivanju novih virov financiranja.
Investitorjem nudimo storitve priprave investicijskih programov, skrbne preglede poslovanja, vrednotenja.

O NAS

KDO SMO

Družba M.Kabinet, vrednotenje podjetij in poslovno svetovanje, d.o.o. je bila ustanovljena leta 2002.
Ustanoviteljica je Milena Kosi, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, ASA. V letih samostojnega delovanja je pridobila licenco za davčnega svetovalca in za sodno izvedenko za področje financ in vrednotenja podjetij, ter licenci Ameriškega združenja ocenjevalcev vrednosti za vrednotenje podjetij (ASA BV) ter za pregledovanje poročil in vodenje ocenjevalskih projektov (ASA ARM). V letu 2014 je bila izvoljena v odbor ARM pri ASA. Je članica Association of Certified Fraud Examiners. Je zunanji strokovnjak pri predmetu Vrednotenje podjetij na Ekonomski poslovni fakulteti v Mariboru.

EKIPA

Milena Kosi

 • Pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, z licenco Slovenskega inštituta za revizijo in Ameriškega združenja ocenejevalcev vrednosti.
 • Zunanji strokovnjak pri predmetu na EPF v Mariboru

Jakob Kosi

 • Finančni analitik

KONTAKT

M.Kabinet, vrednotenje podjetij in poslovno svetovanje d.o.o.

Slovenska cesta 27
1000 Ljubljana
telefon: +386 1 059 020 649
mobitel: +386 41 639 770
e-pošta: milena.kosi@m-kabinet.si
telefax: +386 1 059 020 650
Davčna številka: SI76831132
Matična številka: 1763920000
TRR: SI56 0430 2000 0986 474 (NOVA KBM d.d.)